Logo

Location Name:Uttara

POP Name Address
Uttara POP House: 01 (4th floor),Road: 35,Sector: 07, Uttara Dhaka-1230
POP-33 House No: 55 (Ground floor),Road: 12, Sector: 10 Uttara, Dhaka-1230
POP-45 House: 07 (5th floor), Road: 11, Sector: 11, Uttara Dhaka-1230
POP-50 House: 685 Ashkona Bazar, Thana: Dakkhin Khan, Dhaka-1230
POP-58 House: 37 (GF), Road: 01, Sector: 06, Uttara
POP-62 House: 73 (Ground Floor), Road: 18, Sector: 11, Uttara-Dhaka-1230