Logo

Location Name:Uttara

POP Name Address
POP-04 House: 01-(4th Floor), Road-35, Sector-7, Uttara, Dhaka 1230
POP-15 House: 04,Road: 31,Uttara Model Town, Dhaka-1230.
POP-18 House No: 55 (Ground floor),Road: 12, Sector: 10 Uttara, Dhaka-1230
POP-21 House: 07 (5th floor), Road: 11, Sector: 11, Uttara Dhaka-1230
POP-22 House: 37 (GF), Road: 01, Sector: 06, Uttara
POP-24 House: 73 (Ground Floor), Road: 18, Sector: 11, Uttara-Dhaka-1230
POP-33 House: 109 2nd Floor (Flat-3/A). Joynal Market, Dokkhin Khan TIC Colony Uttara Dhaka-1230
POP-34 House:2162 Faidabad Police Fari, Bata Road,Uttar khan, Dhaka-1230
POP-35 Shop No: o1. Faidabad Maddhapara, (Saheb Ali Market) Dakshinkhan,Uttara dhaka-1230
POP-36 182 Mukti Joddha Shoroni Road, Azampur, Dakkhin Kahn, Uttara
POP-39 House:63,Adom Ali Market,Faidabad,Dakhain Khan,Uttara Dhaka
POP-40 House: 431,Sukur Ali Mosjid Road,Faidabad,Katahl Tola,Dakhin Khan,Uttara